ข่าวงานธุรการ

โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) สำนักงานอธิการบดี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ

>> ภาพบรรยากาศ <<

Thirada Thanakitwarat

admin : president.lru.ac.th