ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่  2/2561 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก  (ภาคปกติ) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
 3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
 4. มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกสาขา  ระหว่างวันที่  16  มกราคม  2562  ถึงวันที่  23  มกราคม  2562
 5. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
  • ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • เมื่อชำระเงินผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ทุกสาขา ให้นักศึกษานำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
 6. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 5 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้

6.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท   ปรับวันละ 30  บาท

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก ปรับวันละ 50  บาท

ทั้งนี้  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากที่กำหนด  (ภายในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2562)

 1. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2562  มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2561 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น
 2. เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อได้รับอนุญาตจะต้องชำระเงินค่าคืนสภาพตามระเบียบฯ นักศึกษามีความประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องดำเนินการภายในวันที่ 21  เมษายน  2562

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน  โทร. 0-4283-5224-8  ต่อ 41124,41163 และ 41125 หรือเจ้าหน้าที่  ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์  และวันอาทิตย์

>>ประกาศชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2/2561<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น