ข่าวงานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
 3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
 4. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ  กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส     ทุกสาขา  ระหว่างวันที่  22  ธันวาคม  2561  ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2561  โดยปฏิบัติ  ดังนี้
  • 4.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • 4.2 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว  ต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา     มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน  2  วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร  (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา  ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น  1  อาคารเรียนรวม  8  ชั้น  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น  ที่งานการเงิน  สำนักงานอธิการบดี  (บ้านดอนบม)
 5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 4 ถ้าชำระเงินหลังจากวันที่ 28  ธันวาคม  2561  นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ  ดังนี้
  • 5.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ  20  บาท
  • 5.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา  2556  เป็นต้นไป  ค่าปรับวันละ 50 บาท

ทั้งนี้  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากที่กำหนด  (ภายในวันที่  27  มกราคม  2562)

6.  นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 27  มกราคม  2562  มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่ชำระเงินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่  3/2561 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่  15  มีนาคม  2562

7.  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนยังไม่เรียบร้อย (กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มถอนรายวิชา) ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.)  ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่งานการเงิน  โทร.  0-4283-5224-8  ต่อ  41124 , 41125 และ 41163  หรือ เจ้าหน้าที่  ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์  และวันอาทิตย์

>>ประกาศรับชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 2/2561<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *