ข่าวงานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
 3. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย ฯ  กำหนดให้ชำระเงิน  ดังนี้
  • ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม) ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  เท่านั้น
  • ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
 4. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่  6  พฤศจิกายน  2561 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี  เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามระเบียบฯ ดังนี้
  • นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549  ค่าปรับวันละ 20 บาท
  • นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  ค่าปรับวันละ 50 บาท

ทั้งนี้  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากที่กำหนด  (ภายในวันที่  6  ธันวาคม  2561)

 1. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 6  ธันวาคม  2561  มหาวิทยาลัย ฯ  จะประกาศรายชื่อ    ผู้ไม่ชำระเงิน  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่  1/2562  และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน             วันที่  28  เมษายน  2562
 2. การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน  โทร. 0-4283-5224-8  ต่อ  41124, 41125 และ 41163

 

>>>ประกาศรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ 2/2561<<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *