ข่าวงานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
 3. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย ฯ   กำหนดให้ชำระเงิน  ดังนี้
  • 3.1 จังหวัดเลย ฯ  กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขา  และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)  ระหว่างวันที่  15  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  21  สิงหาคม  2561  เท่านั้น
  • 3.2 ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา  มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน  2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
 4. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่  21  สิงหาคม  2561 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้า  ตามระเบียบฯ  ดังนี้
  • 4.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549  ค่าปรับวันละ 20 บาท
  • 4.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  ค่าปรับวันละ 50 บาท  ทั้งนี้  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากที่กำหนด  (ภายในวันที่  20  กันยายน  2561)
 5. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 19  กันยายน  2561  มหาวิทยาลัย ฯ  จะประกาศรายชื่อ  ผู้ไม่ชำระเงิน  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องดำเนินการ  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2561
 6. การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน  โทร. 0-4283-5224-8  ต่อ  41124, 41125 และ 41163

>>ประกาศรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1-2561<<