ข่าวงานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

 1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
 3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
 4. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ระหว่างวันที่  20  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  26  สิงหาคม  2561  โดยปฏิบัติ  ดังนี้
  • 4.1  ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • 4.2  เมื่อชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้ว ต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี (บ้านดอนบม)
 5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 4 ถ้าชำระเงินหลังจากวันที่ 26  สิงหาคม 2561 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ  ดังนี้
  • 5.1  นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ  20  บาท
  • 5.2  นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา  2556  เป็นต้นไป  ค่าปรับวันละ 50 บาท

ทั้งนี้  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากที่กำหนด  (ภายในวันที่  25  กันยายน  2561)

6. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่ชำระเงินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

7. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนยังไม่เรียบร้อย (กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มถอนรายวิชา) ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124 , 41125 และ 41163 หรือเจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคพิเศษ (กศ.พ.) 1-2561<<