ข่าวงานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่  1/2561  ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคปกติ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้

  1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
  3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
  4. มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ทุกสาขา  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา  และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา  ระหว่างวันที่  14  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2561  เท่านั้น
  5. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้

5.1  ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  และเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

5.2  เมื่อชำระเงินผ่านธนาคาร  และเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน  2  วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร  และเคาน์เตอร์เซอร์วิส  (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา  ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่งานการเงิน  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น

  1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 5 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้

6.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท   ปรับวันละ 30  บาท

6.2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาเอก ปรับวันละ 50  บาท

ทั้งนี้  ไม่เกิน  30  วัน  หลังจากที่กำหนด  (ภายในวันที่  19  กันยายน  2561)

  1. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 19  กันยายน  2561  มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ชำระเงิน  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่  2/2561 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องดำเนินการ  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2561

ทั้งนี้  ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน  ต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน  โทร. 0-4283-5224-8  ต่อ 41124,41163 และ 41125

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 1-2561<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *