ข่าวงานธุรการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย จารรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2551

>> Click Download <<

Thirada Thanakitwarat

admin : president.lru.ac.th