ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งให้บริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
1. จัดทำข้อมูลและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานตรวจสอบภายใน งานประชาสัมพันธ์ งานสิทธิประโยชน์ งานความปลอดภัย การวางแผน งานประกันคุณภาพ
2. สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ งานวิจัย งานศิลปะและวัฒนธรรม
3. อำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านยานพาหนะ ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม
4. จัดทำงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัย
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
6. จัดทำกรอบกำลังคน สรรหา จัดสวัสดิการ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. จัดทำกิจกรรมและพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอก