หน่วยงานภายใน

 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองนโยบายและแผน
 • กองกลาง
  – งานการเงิน
  – งานบริหารงานบุคคล
  – งานธุรการและสารบรรณ
  – งานพัสดุ
  – งานประชาสัมพันธ์
  – งานนิติการ
  – งานการประชุมและกิจการสภาฯ
  – งานอาคารสถานที่
  – งานกิจการพิเศษ
  – งานยานพาหนะ
  – งานรักษาความปลอดภัยและจราจร