เกี่ยวกับสำนักงาน

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งให้บริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการ ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission)
1. จัดทำข้อมูลและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานตรวจสอบภายใน งานประชาสัมพันธ์ งานสิทธิประโยชน์ งานความปลอดภัย การวางแผน งานประกันคุณภาพ
2. สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ งานวิจัย งานศิลปะและวัฒนธรรม
3. อำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านยานพาหนะ ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม
4. จัดทำงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเลย และมหาวิทยาลัย
5. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
6. จัดทำกรอบกำลังคน สรรหา จัดสวัสดิการ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7. จัดทำกิจกรรมและพัฒนาบัณฑิตตามมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และบุคลากร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร

เป้าหมาย (Goal)
1. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ
4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ