โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งานด้านการเงินการคลังภาครัฐ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งานด้านการเงินการคลังภาครัฐ”โดย ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย และคณะ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายของเจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


                                                                           

 

>> CLICK บรรยากาศการอบรม <<

Thirada Thanakitwarat

admin : president.lru.ac.th