Sunday, Jan 20th

Last update01:13:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here หน่วยงานภายในกองกลาง งานธุรการ เกี่ยวกับงานธุรการ

เกี่ยวกับงานธุรการ

  • PDF

งานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิสัยทัศน์

      งานธุรการและสารบรรณ มุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
     งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เริ่มตั้งแต่การรับ-ส่ง การเสนอ การโต้ตอบ การจัดเก็บ และการทำลาย
     นอกจากนี้ งานธุรการและสารบรรณ ยังมีส่วนร่วมในงานพิธีเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย งานพิธีที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานเลือกตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และงานเฉพาะกิจอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกลางเป็นผู้ดำเนินการแล้วแต่กรณี

งานบริหารทั่วไป
    - กำกับ ดูแลความเรียบร้อย ให้คำแนะนำการดำเนินงานธุรการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    - จัดทำข้อมูลประมาณการความต้องการใช้งบประมาณและควบคุมการใช้งบประมาณของงานธุรการและสารบรรณ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
    - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ภาระงาน กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานธุรการและสารบรรณ
    - จัดหา ควบคุมดูแล การใช้งาน การซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับการใช้งาน
    - รวบรวมข้อมูล ประมวลผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    - ร่าง/ตรวจทานการพิมพ์หนังสือของมหาวิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดี

งานรับ-ส่งหนังสือ
    - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เร่งด่วน ของหนังสือภายใน/ภายนอกที่จะนำเสนอผู้บริหาร
    - ลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก และลงทะเบียนรับในระบบอิเล็กทรอนิกส์
    - ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอ และติดตาม ตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่รับเข้า และการส่งให้หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งการให้ถูกต้องและทันเวลา และลงข้อมูลการส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์
    - จัดทำสำเนา แจ้งเวียนหนังสือที่สั่งการมอบหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ได้เอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนนำเสนอ
    -จัดทำสมุดทะเทียนรับ ดูแลรักษาจัดเก็บ สมุดทะเบียนรับภายในและภายนอก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
    - จัดเก็บหนังสือราชการที่ผู้บริหารมอบให้จัดเก็บ
    - ติดตามสืบค้นหนังสือราชการที่รับ

งานออกหนังสือราชการ
     - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำ/เก็บรักษา สมุดทะเบียนเลขคำสั่ง เลขหนังสือออกของมหาวิทยาลัย
    - กำกับดูแลการขอใช้เลขคำสั่ง และหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและเหมาะสม
    - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอไปราชการหรือการขอให้ออกหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
    - ร่าง/จัดพิมพ์หนังสือราชการของสำนักงานอธิการบดีตามที่รับมอบหมาย
   - ติดตามจัดเก็บคำสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยตามที่มีการขอใช้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นระบบ สืบค้นง่าย

งานบริการ
    - ควบคุมและดูแลการขอใช้ยานพาหนะ ของราชการ และอาคารสถานที่ฯ
    - จัดทำแบบฟอร์ม และดูแลการรับเรื่องขอใช้ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ฯ นำเสนอ ประสานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลการรับค่าเช่าสถานที่ เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
   - ดูแล ประสานงาน ความเรียบร้อยในการเข้าใช้สถานที่
   - ดูแลการรับ-ส่งโทรสารเอกสารราชการ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และบำรุงรักษาเครื่องโทรสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   - ถ่ายเอกสารหนังสือภายใน/ภายนอก คำสั่ง ประกาศ เพื่อแจ้งเวียน
   - ดูแลรับผิดชอบจัดทำแบบฟอร์มให้บริการของหน่วยงาน
   - เสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บริหาร และรับแฟ้มที่สั่งการแล้วมาแจกจ่าย

งานบริการรับ-ส่งไปรษณีย์
    - รับคัดแยก จ่ายจดหมายไปรษณีย์ภัณฑ์ แก่บุคลากร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    - บริการรับฝากส่งจดหมาย และไปรษณียภัณฑ์ของราชการ
    - จัดทำสรุปข้อมูลการฝากส่งจดหมายฝากชำระรายเดือน ด่วนพิเศษ ลงทะเบียน พัสดุภัณฑ์
    - สรุปแจ้งค่าใช้จ่ายใช้จ่ายและเบิกจ่าย

งานประกันคุณภาพ
     -  รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานการประเมินตนเองของกองกลาง  และสำนักงานอธิการบดี
     -  รวบรวมเอกสารงานประกันคุณภาพ
     -  รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดให้งานประกันคุณภาพทราบเป็นประจำทุกเดือน