Sunday, Jan 20th

Last update01:13:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here หน่วยงานภายในกองกลาง งานการประชุม เกี่ยวกับงานการประชุม

เกี่ยวกับงานการประชุม

  • PDF

ปรัชญาของงานการประชุมและกิจการสภาฯ
     ตรงเวลา ถูกต้อง คล่องการ ประสานงานดี

วิสัยทัศน์ของงานการประชุมและกิจการสภาฯ
     งานการประชุมและกิจการสภาฯ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และประสานงานในสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

พันธกิจของงานการประชุมและกิจการสภาฯ
     1. งานประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     2. งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
     3. งานประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
     4. งานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     5. งานประชุมคณาจารย์และข้าราชการ
     6. การสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     7. งานประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี
     8. จัดทำเวปไซด์ของงานการประชุมและกิจการสภาฯ
     9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย