Sunday, Jan 20th

Last update01:13:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here หน่วยงานภายในกองกลาง งานบุคคล เกี่ยวกับงานบุคคล

เกี่ยวกับงานบุคคล

  • PDF

ความเป็นมา
      งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในระยะเริ่มแรกเป็นงานฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ปณิธาน (คำขวัญ)
มีน้ำใจแด่เพื่อนร่วมงาน คือบริการที่ประทับใจ

วิสัยทัศน์
     ฝ่ายงานบริหารบุคคล มีหน้าที่จัดทำ เก็บรักษา และบริการงานทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวคราวสถาบัน สร้างสรรค์ ติดตาม ทำงานอย่างมีระบบสามารถติดต่อได้

พันธกิจ
     1. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่จัดทำ เก็บรักษาเกี่ยวกับแฟ้มประวัติอาจารย์,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว
     2. งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ให้การดูแลบัญชีลงนามข้าราชการ สำรวจผู้ไม่มาปฏิบัติราชการรับเสนอใบลา
     3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ประสานกับฝ่ายนิติกรเรื่องสืบสวนสอบสวน
     4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ, การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำตลอดจนประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่จะได้รับ

หน้าที่รับผิดชอบ
     ปัจจุบันฝ่ายงานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง, การโอน,การย้าย,การออกจากราชการ,การขอบำเหน็จบำนาญ,ประกาศรับสมัครข้าราชการครู,ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างชั่วคราว,ออกคำสั่งลูกจ้างชั่วคราว,ตรวจสอบประวัติข้าราชการครูบรรจุใหม่, ทำสัญญาลาศึกษาต่อ,ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ ออกคำสั่งให้ไปศึกษาต่อ ส่งตัวไปสถาบันฯ ที่ศึกษา ออกคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงานราชการ,ปรับวุฒิ,เพิ่มวุฒิ ขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 2, ผศ.รศ. จัดทำ เก็บรักษาและบริการงานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง ดูแลลงบัญชีลงเวลานามข้าราชการ สำรวจผู้ไม่มาปฏิบัติราชการ รับเสนอใบลาดำเนินการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรลูกจ้างประจำ หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการการทำงาน และจัดทำสถิติข้อมูลจำนวนบุคลากรภายในสถาบันราชภัฏเลยให้เป็นปัจจุบัน