Sunday, Jan 20th

Last update01:13:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Extensions

ความเป็นมา

  • PDF

     กองกลาง  เป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2549 ข้อ 1 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2550 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
     1. งานธุรการและสารบรรณ
     2. งานบริหารงานบุคคล
     3. งานการเงิน
     4. งานพัสดุ
     5. งานนิติการ
     6. งานอาคารสถานที่
     7. งานประชาสัมพันธ์
     8. งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
     9. งานการประชุมและกิจการสภาฯ
    10. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 12:51 น.