Sunday, Jan 20th

Last update01:13:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ความเป็นมา

ความเป็นมา

  • PDF

     กองกลาง  เป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2549 ข้อ 1 และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2550 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
     1. งานธุรการและสารบรรณ
     2. งานบริหารงานบุคคล
     3. งานการเงิน
     4. งานพัสดุ
     5. งานนิติการ
     6. งานอาคารสถานที่
     7. งานประชาสัมพันธ์
     8. งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
     9. งานการประชุมและกิจการสภาฯ
    10. งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย