Sunday, Jan 20th

Last update01:13:45 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here เกี่ยวกับสำนักงาน ความเป็นมา

ความเป็นมา

  • PDF

     สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ซึ่งเดิมสำนักงานอธิการบดี  ชื่อสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2518  กำหนดให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนกระบวนการบริหารและให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน  และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     ในปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ข้อ 1 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา โดยให้แต่ละกองแบ่งราชการในตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ดังต่อไปนี้

1. ให้แบ่งส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
      1.1  งานธุรการและสารบรรณ
      1.2  งานบริหารงานบุคคล
      1.3  งานการเงิน
      1.4  งานพัสดุ
      1.5  งานนิติการ
      1.6  งานอาคารสถานที่
      1.7  งานประชาสัมพันธ์
      1.8  งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์
      1.9   งานการประชุมและกิจการสภาฯ
      1.10 งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย

2. ให้แบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
     2.1  งานธุรการและสารบรรณ
     2.2  งานงบประมาณและติดตามงบประมาณ
     2.3  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
     2.4  งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย
     2.5  งานข้อมูลและสารสนเทศ
     2.6  งานวิเทศสัมพันธ์

3. ให้แบ่งส่วนราชการในกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดังนี้
     3.1  งานธุรการและสารบรรณ
     3.2  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
     3.3  งานพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา
     3.4  งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
     3.5  งานสุขภาพและอนามัย