วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1 เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     2 เพื่อดำเนินการบริหารงานบุคคลในด้านจัดหา จัดทำข้อมูล เพื่อพัฒนาบุคลากร งานนิติการและให้บริการข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     3 เพื่อบริการและดำเนินงานบริหารงานการเงินและพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
     4 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     5 เพื่อปฏิบัติงานให้สนองนโยบายคณะกรรมการสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการบริหารประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     6 จัดวางแผนและพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้มีภูมิทัศน์สะอาด สวยงามตลอดจนการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
    7 เพื่อจัดระบบรักษาความปลอดภัย และควบคุมการจราจรให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
    8 เพื่อจัดระบบและให้บริการการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
    9 ให้บริการและจัดหายานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย